Utkanten (huset som Forskningsavdelningen finns i på övervåningen) skriver om förundersökningen på sin sajt. Kopierar in det hela nedan annars finns det att läsa på utkanten.net.

“Polisen ljög friskt om Utkantenrazzian”

Utkanten framställdes efter razzian som en bas för dataintrång, vapenbrott och annan kriminell verksamhet. Nu när förundersökningen är klar finns det svart på vitt att det mesta var rena lögner.

Efter den uppmärksammade razzian mot Aktivitetshuset Utkanten 28 november 2009 presenterade polisen en rad brottsrubriceringar som skulle föranleda en förundersökning: brott mot alkohollagen, brott mot speciallagstiftning – brandfarliga och explosiva varor, föreberedelse till grov stöld, brott mot vapenlagen, häleri alternativt stöld samt dataintrång. Det sistnämnda slogs upp som ett huvudspår i flera artiklar.

Nu är förundersökningen klar och den visar svart på vitt vilket hopkok av lögner polisen presenterade för medierna. Endast en av ovanstående misstankar kvarstår i en förundersökning som är 100 sidor lång, och det är brott mot alkohollagen, som inte heller det är styrkt. Annars nämns inte de övriga misstankarna med mer än en mening tillsammans och den nyckelkopieringsmaskin, som givetvis inte var olaglig, som polisen beslagtog och redovisade i det första beslagsprotokollet är helt försvunnen från hela förundersökningen.

Polisen har inte bara utrett misstankar om brott utan även vid ett flertal tillfällen försökt pressa en av Utkantens grannar att polisanmäla oss för dataintrång, utan resultat. De har även utövat påtryckningar mot det studieförbund som Utkanten samarbetade med och fått dem att strypa våra kulturbidrag.

- När korten nu lagts på bordet tror vi var och en kan inse att razzian handlade mer om politiska trakasserier än det handlade om misstankar om att vi skulle syssla med brottslig verksamhet – speciellt eftersom COP15 bara låg två veckor fram i tiden när tillslaget skedde.
- Det är anmärkningsvärt inte bara att polisen ljög om slangbomber hit och dataintrång dit utan att de även försöker stjäla saker som de beslagtagit genom att låtsas som om de aldrig existerat, säger Anna som är aktiv på Utkanten.

Aktivitetshuset Utkanten har funnits i snart tre år och drivs av en ideell kulturförening. Det har fungerat som en fristad för alternativ kultur med kreativa aktiviteter i princip varje dag; allt från screentryck och folkkök till elektronikkurser och cykelmeck, yoga och breakdance. En av våra kärnverksamheter är våra konserter, där vi har försökt bygga upp en alternativ musikscen för mer marginaliserade musikstilar som punk- och hardcore, men även för osignade band inom andra genrer.

- Vi tillhör en kultur där man inte snackar så mycket utan gör saker istället, där vi försöker bygga upp en värld som uppmuntrar samarbete, kollektivitet, solidaritet och kreativitet. Tydligen uppfattas det som väldigt hotfullt, säger Anna.

//AKTIVITETSHUSET UTKANTENS INFORMATIONSGRUPP

MER INFORMATION; info@utkanten.net

Tagged with:
 

We sent a letter (download it here!) to the prosecutor and a week later the police sent us a letter saying that we can come get the computers back. It’s been about three months since they took them. But apperently they don’t intend to return all the things they confiscated. Some stuff that we wont be getting back now is:

 • Metal files
 • Blank keys
 • Pocket calculator
 • Lock-picking practice locks
 • 2 key cutters
 • 1 external 2.5″ hard drive
 • 1 backpack
 • 6 RFID cards (Jojo Skånetrafiken) (the cops took 10 of them and have returned 4)

Here is the letter:

Malmö, 2010-01-21

Bo Birgerson, Vice Chefsåklagare

Polismyndigheten Malmö/Skåne

Sturkögatan 8

205 90 Malmö

Angående kallelse att hämta föremål

Urbana Kulturföreningen har fått ett brev från er gällande hämtning av beslagtagna föremål. Dessa togs i beslag vid tillslag mot vår förening, Forskningsavdelningen, på Industrigatan 20H i Malmö under lördagen den 2009-11-28. Ovan nämnda brev fick vi då det är vår (Forskningsavdelningens) förenings föremål ni felaktigt tagit i beslag.

Föremålen som ni vill lämna tillbaka gäller beslagsnummer 2009-1200-BG15350, 2009-1200-BG15352 samt 2009-1200-BG15464.

Vid en genomgång av vad ni erbjuder att lämna tillbaka så ser vi att vi saknar en mängd utrustning som är essentiell för vår förenings verksamhet. Genom att ni inte erbjuder oss tillbakalämnande av vår utrustning så hindrar ni medvetet det aktiva kulturliv och den kreativa utbildning som våra medlemmar har laga samt demokratisk rätt att delta i och ägna sig åt.

Då ni har valt att inte lämna ett beslagsprotokoll till oss så har vi själva fått upprätta ett sådant. Utöver de få saker som ni nu erbjuder oss att hämta så vet vi att följande föremål finns i beslag hos er;

Enligt SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 11 § Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget, skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med det beslagtagna. Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren underrättas och, om avsändaren är känd, även denne. Lag (1993:602).

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 13 § Över beslag skall föras protokoll, vari ändamålet med beslaget och vad därvid förekommit angives samt beslagtaget föremål noga beskrives.

Den som drabbats av beslag äge på begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

 • 2 stk bärbara datorer
 • 1 stk mediadator
 • 2 stk kontorsdatorer
 • 1 stk speldator
 • 1 stk digitalkamera
 • 1 stk extern 2.5” hårddisk
 • 2 stk nyckelslipmaskiner
 • 1 stk casio miniräknare
 • 5 stk flaskor rom
 • 1 stk ryggsäck
 • okänt antal dyrkar
 • okänt antal blanka nycklar (även s.k. nyckelämne)
 • okänt antal material för nycklar
 • okänt antal metallfilar

Vi vill även poängtera att flera maskiner och föremål kan finnas hos er utan vår vetskap, då vi inte har blivit erbjudna möjlighet att gå igenom beslagsprotokollet och vi inte har bokfört samtliga föremål som har skänkts till vår förening.

Vi anser det vara uppseendeväckande att ni väljer att inte lämna tillbaka dessa föremål. Vår förening delar lokal med flera andra föreningar. Enligt vad vi förstår och vad er pressansvariga berättat för media så har tillslaget varit mot Urbana Kulturföreningen vid ett av deras musikevenemang.

Att det enda sambandet mellan vår förening (“Forskningsavdelningen”) och Urbana Kulturföreningen är att vi till viss del delar lokal har ni vid flera tillfällen fått förklarat för er. Tilltaget har bland annat varit föremål för uppmärksammade mediediskussioner i såväl Sydsvenska Dagbladet som utländska större medier.

Därför anser vi att polis och åklagarmyndighet är ytterst medvetna om att de åsamkar en tredje part skada genom att behålla saker som orätt tagits i beslag.

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Då ingen från vår förening (“Forskningsavdelningen”) har blivit delgiven brottsmisstanke finns det heller ingen anledning att ni behåller den beslagtagna utrustningen. (Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § och 13 §)

Vi kräver därför att Ni omedelbart, utan dröjsmål, återlämnar de föremål som tillhör vår förening (“Forskningsavdelningen”) och/eller dess medlemmar, i samma skick som innan tillslaget.

Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 10 § Beslagtaget föremål skall tas i förvar av den som verkställt beslaget. Om det kan ske utan fara och eljest är lämpligt, får dock föremålet lämnas kvar i innehavarens besittning. Ett föremål som lämnas kvar i innehavarens besittning skall förseglas eller märkas som beslagtaget, såvida det ej framstår som obehövligt.

Den från vilken beslag har skett får ej överlåta föremålet eller i strid mot ändamålet med beslaget förfoga över föremålet på annat sätt. Ett föremål som ej tas i förvar eller förseglas får nyttjas av innehavaren, om ej annat beslutas.

Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed. Lag (1981:828).

Informationen på datorerna har polisen haft gott om tid och möjlighet att spegla till andra lagringsmedium. Således finns det inga hinder för återlämning av dessa. De flesta föremål är av ringa ekonomiskt värde, däremot fyller de ett utbildningssyfte; vilket är själva kärnan i vår verksamhet.

Vi ser fram emot positivt svar på detta brev inom kort.

Forskningsavdelningen

Industrigatan 20H

212 14 Malmö

The police raided MMN-o’s office where we had our webpage (we where NOT the main target …again!). Here can you read more about the raid and why they raided him. (Only in swedish, sorry!)

You can also read a timeline story about the recent history of what has happened at Forskningsavdelningen at our blogpost on Hackerspaces blog.

What happened?
At 20.45 on Saturday the 28th of November the police raided the social centre Utkanten in Malmö, where the hackerspace Forskningsavdelningen is housed. Twenty officers in full riot gear and ski masks broke into the space through the entrance and a backdoor, using crowbars. Shortly thereafter twenty to thirty more showed up, mostly dressed as civilians and some of them IT technicians from Länskriminalen (county police), who are suspected to be interested in the hackerspace. They stayed in the building for about six hours.

The official reason for the raid was to do a “pub check” because of the suspicion that there was illegal selling of alcohol going on. The allegedly illegal club activity was a punk concert, with about 40 guests at the time of the raid. After the raid the cops evacuated the building, searched through it and confiscated a lot of stuff. The police was indiscriminate as to whose effects were removed, taking a lot of equipment from Forskningsavdelningen and peoples personal computers, even though the hackerspace was unaffiliated with the group arranging the concert downstairs.

At the time of the raid there were about five people at Forskningsavdelningen. All of us were searched and photographed. Those who criticized the harrasment were threatened to be taken to the station for “drug tests”. Overall the police seemed hostile.

What did they take?
We have gone through our stuff and made a list of what is definitely missing, but since the cops havent given us a list of what they’ve taken we might have missed some stuff.
 • 3 laptops
 • 1 media computer, refurbished
 • 2 office computers, refurbished
 • 1 gaming computer, 6500 SEK
 • 1 digital camera, Canon Powershot
 • 1 external 2.5″ hard drive
 • 2 key cutters
 • lock-picking practice locks (cut-away)
 • 1 network router (Linksys WRT-54G)
 • 1 wlan dishes antenna
 • 1 pocket calculator (casio)
 • 5 bottles of rum (Bacardi)
 • blank keys, to a value of 200 SEK (not more?)
 • material for building metal lockpicks
 • metal files
 • 1 backpack
We need your support!
We all feel really offended by this and some of the confiscated equipment is going to be hard to replace. If you want to help us there are some things you can do:
 • Publish an open letter of support and send us the link
 • We’re gonna need to replace some equipment. If you have any of the following stuff and want to donate it, please bring it on tuesday or send us a mail.
  - any “modern” pc to use as an office computer, we’re gonna need a couple of them
  (we still have two or three monitors and, plz, no CRT’s ;)
  - some kind of wifi router
 • Do fun stuff with us, we’re gonna meet on tuesday as always. Come and help us make the place even better than it was before the raid and bring fun stuff to play with
.
 • It is common in Sweden that the police never return computers once they have been raided. If they give it back, it will usually at least take some years, the computers will be old by then. If you want to support us finacially you can donate money to a swedish account or a paypal one. All donated money will go to replacing the lost personal and collective hardware.
Please donate
Clearing#: 9159
Account#: 109.068-9
Bank: Skandiabanken
or use PayPal

URLs
(in swedish)

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Creeper MediaCreeper