Utkanten (huset som Forskningsavdelningen finns i på övervåningen) skriver om förundersökningen på sin sajt. Kopierar in det hela nedan annars finns det att läsa på utkanten.net.

“Polisen ljög friskt om Utkantenrazzian”

Utkanten framställdes efter razzian som en bas för dataintrång, vapenbrott och annan kriminell verksamhet. Nu när förundersökningen är klar finns det svart på vitt att det mesta var rena lögner.

Efter den uppmärksammade razzian mot Aktivitetshuset Utkanten 28 november 2009 presenterade polisen en rad brottsrubriceringar som skulle föranleda en förundersökning: brott mot alkohollagen, brott mot speciallagstiftning – brandfarliga och explosiva varor, föreberedelse till grov stöld, brott mot vapenlagen, häleri alternativt stöld samt dataintrång. Det sistnämnda slogs upp som ett huvudspår i flera artiklar.

Nu är förundersökningen klar och den visar svart på vitt vilket hopkok av lögner polisen presenterade för medierna. Endast en av ovanstående misstankar kvarstår i en förundersökning som är 100 sidor lång, och det är brott mot alkohollagen, som inte heller det är styrkt. Annars nämns inte de övriga misstankarna med mer än en mening tillsammans och den nyckelkopieringsmaskin, som givetvis inte var olaglig, som polisen beslagtog och redovisade i det första beslagsprotokollet är helt försvunnen från hela förundersökningen.

Polisen har inte bara utrett misstankar om brott utan även vid ett flertal tillfällen försökt pressa en av Utkantens grannar att polisanmäla oss för dataintrång, utan resultat. De har även utövat påtryckningar mot det studieförbund som Utkanten samarbetade med och fått dem att strypa våra kulturbidrag.

- När korten nu lagts på bordet tror vi var och en kan inse att razzian handlade mer om politiska trakasserier än det handlade om misstankar om att vi skulle syssla med brottslig verksamhet – speciellt eftersom COP15 bara låg två veckor fram i tiden när tillslaget skedde.
- Det är anmärkningsvärt inte bara att polisen ljög om slangbomber hit och dataintrång dit utan att de även försöker stjäla saker som de beslagtagit genom att låtsas som om de aldrig existerat, säger Anna som är aktiv på Utkanten.

Aktivitetshuset Utkanten har funnits i snart tre år och drivs av en ideell kulturförening. Det har fungerat som en fristad för alternativ kultur med kreativa aktiviteter i princip varje dag; allt från screentryck och folkkök till elektronikkurser och cykelmeck, yoga och breakdance. En av våra kärnverksamheter är våra konserter, där vi har försökt bygga upp en alternativ musikscen för mer marginaliserade musikstilar som punk- och hardcore, men även för osignade band inom andra genrer.

- Vi tillhör en kultur där man inte snackar så mycket utan gör saker istället, där vi försöker bygga upp en värld som uppmuntrar samarbete, kollektivitet, solidaritet och kreativitet. Tydligen uppfattas det som väldigt hotfullt, säger Anna.

//AKTIVITETSHUSET UTKANTENS INFORMATIONSGRUPP

MER INFORMATION; info@utkanten.net

Tagged with:
 

We sent a letter (download it here!) to the prosecutor and a week later the police sent us a letter saying that we can come get the computers back. It’s been about three months since they took them. But apperently they don’t intend to return all the things they confiscated. Some stuff that we wont be getting back now is:

 • Metal files
 • Blank keys
 • Pocket calculator
 • Lock-picking practice locks
 • 2 key cutters
 • 1 external 2.5″ hard drive
 • 1 backpack
 • 6 RFID cards (Jojo Skånetrafiken) (the cops took 10 of them and have returned 4)

Here is the letter:

Malmö, 2010-01-21

Bo Birgerson, Vice Chefsåklagare

Polismyndigheten Malmö/Skåne

Sturkögatan 8

205 90 Malmö

Angående kallelse att hämta föremål

Urbana Kulturföreningen har fått ett brev från er gällande hämtning av beslagtagna föremål. Dessa togs i beslag vid tillslag mot vår förening, Forskningsavdelningen, på Industrigatan 20H i Malmö under lördagen den 2009-11-28. Ovan nämnda brev fick vi då det är vår (Forskningsavdelningens) förenings föremål ni felaktigt tagit i beslag.

Föremålen som ni vill lämna tillbaka gäller beslagsnummer 2009-1200-BG15350, 2009-1200-BG15352 samt 2009-1200-BG15464.

Vid en genomgång av vad ni erbjuder att lämna tillbaka så ser vi att vi saknar en mängd utrustning som är essentiell för vår förenings verksamhet. Genom att ni inte erbjuder oss tillbakalämnande av vår utrustning så hindrar ni medvetet det aktiva kulturliv och den kreativa utbildning som våra medlemmar har laga samt demokratisk rätt att delta i och ägna sig åt.

Då ni har valt att inte lämna ett beslagsprotokoll till oss så har vi själva fått upprätta ett sådant. Utöver de få saker som ni nu erbjuder oss att hämta så vet vi att följande föremål finns i beslag hos er;

Enligt SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 11 § Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget, skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med det beslagtagna. Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren underrättas och, om avsändaren är känd, även denne. Lag (1993:602).

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 13 § Över beslag skall föras protokoll, vari ändamålet med beslaget och vad därvid förekommit angives samt beslagtaget föremål noga beskrives.

Den som drabbats av beslag äge på begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

 • 2 stk bärbara datorer
 • 1 stk mediadator
 • 2 stk kontorsdatorer
 • 1 stk speldator
 • 1 stk digitalkamera
 • 1 stk extern 2.5” hårddisk
 • 2 stk nyckelslipmaskiner
 • 1 stk casio miniräknare
 • 5 stk flaskor rom
 • 1 stk ryggsäck
 • okänt antal dyrkar
 • okänt antal blanka nycklar (även s.k. nyckelämne)
 • okänt antal material för nycklar
 • okänt antal metallfilar

Vi vill även poängtera att flera maskiner och föremål kan finnas hos er utan vår vetskap, då vi inte har blivit erbjudna möjlighet att gå igenom beslagsprotokollet och vi inte har bokfört samtliga föremål som har skänkts till vår förening.

Vi anser det vara uppseendeväckande att ni väljer att inte lämna tillbaka dessa föremål. Vår förening delar lokal med flera andra föreningar. Enligt vad vi förstår och vad er pressansvariga berättat för media så har tillslaget varit mot Urbana Kulturföreningen vid ett av deras musikevenemang.

Att det enda sambandet mellan vår förening (“Forskningsavdelningen”) och Urbana Kulturföreningen är att vi till viss del delar lokal har ni vid flera tillfällen fått förklarat för er. Tilltaget har bland annat varit föremål för uppmärksammade mediediskussioner i såväl Sydsvenska Dagbladet som utländska större medier.

Därför anser vi att polis och åklagarmyndighet är ytterst medvetna om att de åsamkar en tredje part skada genom att behålla saker som orätt tagits i beslag.

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Då ingen från vår förening (“Forskningsavdelningen”) har blivit delgiven brottsmisstanke finns det heller ingen anledning att ni behåller den beslagtagna utrustningen. (Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § och 13 §)

Vi kräver därför att Ni omedelbart, utan dröjsmål, återlämnar de föremål som tillhör vår förening (“Forskningsavdelningen”) och/eller dess medlemmar, i samma skick som innan tillslaget.

Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 10 § Beslagtaget föremål skall tas i förvar av den som verkställt beslaget. Om det kan ske utan fara och eljest är lämpligt, får dock föremålet lämnas kvar i innehavarens besittning. Ett föremål som lämnas kvar i innehavarens besittning skall förseglas eller märkas som beslagtaget, såvida det ej framstår som obehövligt.

Den från vilken beslag har skett får ej överlåta föremålet eller i strid mot ändamålet med beslaget förfoga över föremålet på annat sätt. Ett föremål som ej tas i förvar eller förseglas får nyttjas av innehavaren, om ej annat beslutas.

Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed. Lag (1981:828).

Informationen på datorerna har polisen haft gott om tid och möjlighet att spegla till andra lagringsmedium. Således finns det inga hinder för återlämning av dessa. De flesta föremål är av ringa ekonomiskt värde, däremot fyller de ett utbildningssyfte; vilket är själva kärnan i vår verksamhet.

Vi ser fram emot positivt svar på detta brev inom kort.

Forskningsavdelningen

Industrigatan 20H

212 14 Malmö

Senast såhär mycket hände på så här kort tid var nog då vi arrangerade Hacknight i somras, som var ett över förväntningarna välbesökt och lyckat event.

Som de flesta av er vet så blev i helgen Utkanten, allaktivitetshuset som huserar oss och flera andra kreativa grupper och verkstäder, besökt av ett större antal välutrustade poliser. Varför de valde vårat hus, då det samtidigt pågick två andra klubbar i samma kvarter som dessutom fick fortgå, går bara att spekulera i. Oavsett anledning så tycker vi fortfarande att det är besynnerligt att man redan från början hade IT-tekniker från länskriminalen som omedelbart gick in i vårat utrymme då den påstådda anledningen till razzian var “svartklubbsverksamhet”.

Vi har fortfarande inte fått höra någon tydlig brottsrubricering, annat än antaganden om “förberedelse till dataintrång”, antagligen på grund av att vi hade datorer och en wifi-router med parabolantenn i vårat utrymme (?), samt antaganden om “förberedelse till grov stöld alternativt häleri”, vilket vi inte förstår men undrar om de inte kan ha blivit förvånade över vårat innehav av två begagnade nyckelkopieringsmaskiner och vårat intresse för låsdyrkning.

Efter helgen så har vi fått enorm och positiv respons från både vänner och bekanta men även utifrån, ett stort tack till alla er! Den senaste forsktisdagen var välbesökt och vi hade dessutom fått en del ny hårdvara, bland annat två datorer och flera nya forskare. Vi berättade om vad som hade hänt, beskrev vad vi brukade göra och diskuterade vår framtid. Även idag, onsdag, var det extrainsatt forsk med febril aktivitet, kablar har dragits, datorer har installerats och elektronik har sorterats.

Vi har dessutom initierat ett nytt projekt kring LED-belysning till cyklar, där man sätter belysning längs ekrarna för att t ex projicera bilder och tillochmed animationer i hjulen medans man cyklar.
Ett av motiven med detta projekt, förutom att det är riktigt cool cykelbelysning, är att ha det som en workshop på årets CCC i Berlin.

Alla intresserade är som alltid hjärtligt välkomna att delta kommande forsktisdagar från ca 18 på Utkanten, Industrigatan 20H, Malmö.

I Sydsvenskan kan man läsa att polisen pratar om brottsrubriceringen förberedelse till grov stöld. I vårt inlägg igår skrev vi att polisen tog två stycken nyckelmaskiner. Om det är dessa två nyckelmaskiner som polisen har i åtanke när de pratar om förberedelse till grov stöld så vi vill vi gärna kommentera det nedan.

Det finns ingenting olagligt med att ha nyckelkopieringsmaskiner, det är fullt lagligt att göra kopior på sina nycklar. Det beslagtogs även en del dyrkar. Dyrkar som används för att lära sig hur man dyrkar lås. I somras arrangerade Forskningsavdelningen Hacknight, som var en föreläsningskväll, där hölls ett seminarium handlade just om hur man dyrkar lås. Det var väldigt många deltagare som fann det högst intressant att veta hur lås fungerar.

Vi tycker att det är bra att folk lär sig hur teknik i sin vardag fungerar, inte minst säkerhetsrelaterad teknik och teknik relaterad till personlig säkerhet, det är ett av våra huvudsakliga mål med verksamheten. Att undersöka, lära oss, och föra vidare kunskap om vardagsteknik. Hur lås fungerar är ett väldigt spännande ämne och tusentals människor runt om i världen har det som hobby att lära sig mer om lås och lära sig dyrka dom.

Holländska Toool (The Open Organization Of Lockpickers) har en text (på engelska) om just låsdyrkning, varför det är kul och spännande och varför det inte är speciellt effektivt för exempelvis inbrott. Det finns många liknande, högt ansedda, låsdyrkningsorganisationer runtom i världen.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Creeper MediaCreeper