We sent a letter (download it here!) to the prosecutor and a week later the police sent us a letter saying that we can come get the computers back. It’s been about three months since they took them. But apperently they don’t intend to return all the things they confiscated. Some stuff that we wont be getting back now is:

 • Metal files
 • Blank keys
 • Pocket calculator
 • Lock-picking practice locks
 • 2 key cutters
 • 1 external 2.5″ hard drive
 • 1 backpack
 • 6 RFID cards (Jojo Skånetrafiken) (the cops took 10 of them and have returned 4)

Here is the letter:

Malmö, 2010-01-21

Bo Birgerson, Vice Chefsåklagare

Polismyndigheten Malmö/Skåne

Sturkögatan 8

205 90 Malmö

Angående kallelse att hämta föremål

Urbana Kulturföreningen har fått ett brev från er gällande hämtning av beslagtagna föremål. Dessa togs i beslag vid tillslag mot vår förening, Forskningsavdelningen, på Industrigatan 20H i Malmö under lördagen den 2009-11-28. Ovan nämnda brev fick vi då det är vår (Forskningsavdelningens) förenings föremål ni felaktigt tagit i beslag.

Föremålen som ni vill lämna tillbaka gäller beslagsnummer 2009-1200-BG15350, 2009-1200-BG15352 samt 2009-1200-BG15464.

Vid en genomgång av vad ni erbjuder att lämna tillbaka så ser vi att vi saknar en mängd utrustning som är essentiell för vår förenings verksamhet. Genom att ni inte erbjuder oss tillbakalämnande av vår utrustning så hindrar ni medvetet det aktiva kulturliv och den kreativa utbildning som våra medlemmar har laga samt demokratisk rätt att delta i och ägna sig åt.

Då ni har valt att inte lämna ett beslagsprotokoll till oss så har vi själva fått upprätta ett sådant. Utöver de få saker som ni nu erbjuder oss att hämta så vet vi att följande föremål finns i beslag hos er;

Enligt SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 11 § Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget, skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med det beslagtagna. Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren underrättas och, om avsändaren är känd, även denne. Lag (1993:602).

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 13 § Över beslag skall föras protokoll, vari ändamålet med beslaget och vad därvid förekommit angives samt beslagtaget föremål noga beskrives.

Den som drabbats av beslag äge på begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser.

 • 2 stk bärbara datorer
 • 1 stk mediadator
 • 2 stk kontorsdatorer
 • 1 stk speldator
 • 1 stk digitalkamera
 • 1 stk extern 2.5” hårddisk
 • 2 stk nyckelslipmaskiner
 • 1 stk casio miniräknare
 • 5 stk flaskor rom
 • 1 stk ryggsäck
 • okänt antal dyrkar
 • okänt antal blanka nycklar (även s.k. nyckelämne)
 • okänt antal material för nycklar
 • okänt antal metallfilar

Vi vill även poängtera att flera maskiner och föremål kan finnas hos er utan vår vetskap, då vi inte har blivit erbjudna möjlighet att gå igenom beslagsprotokollet och vi inte har bokfört samtliga föremål som har skänkts till vår förening.

Vi anser det vara uppseendeväckande att ni väljer att inte lämna tillbaka dessa föremål. Vår förening delar lokal med flera andra föreningar. Enligt vad vi förstår och vad er pressansvariga berättat för media så har tillslaget varit mot Urbana Kulturföreningen vid ett av deras musikevenemang.

Att det enda sambandet mellan vår förening (“Forskningsavdelningen”) och Urbana Kulturföreningen är att vi till viss del delar lokal har ni vid flera tillfällen fått förklarat för er. Tilltaget har bland annat varit föremål för uppmärksammade mediediskussioner i såväl Sydsvenska Dagbladet som utländska större medier.

Därför anser vi att polis och åklagarmyndighet är ytterst medvetna om att de åsamkar en tredje part skada genom att behålla saker som orätt tagits i beslag.

SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Då ingen från vår förening (“Forskningsavdelningen”) har blivit delgiven brottsmisstanke finns det heller ingen anledning att ni behåller den beslagtagna utrustningen. (Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 8 § och 13 §)

Vi kräver därför att Ni omedelbart, utan dröjsmål, återlämnar de föremål som tillhör vår förening (“Forskningsavdelningen”) och/eller dess medlemmar, i samma skick som innan tillslaget.

Se SFS 1942:740 A, 27:e kaplitlet, 10 § Beslagtaget föremål skall tas i förvar av den som verkställt beslaget. Om det kan ske utan fara och eljest är lämpligt, får dock föremålet lämnas kvar i innehavarens besittning. Ett föremål som lämnas kvar i innehavarens besittning skall förseglas eller märkas som beslagtaget, såvida det ej framstår som obehövligt.

Den från vilken beslag har skett får ej överlåta föremålet eller i strid mot ändamålet med beslaget förfoga över föremålet på annat sätt. Ett föremål som ej tas i förvar eller förseglas får nyttjas av innehavaren, om ej annat beslutas.

Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed. Lag (1981:828).

Informationen på datorerna har polisen haft gott om tid och möjlighet att spegla till andra lagringsmedium. Således finns det inga hinder för återlämning av dessa. De flesta föremål är av ringa ekonomiskt värde, däremot fyller de ett utbildningssyfte; vilket är själva kärnan i vår verksamhet.

Vi ser fram emot positivt svar på detta brev inom kort.

Forskningsavdelningen

Industrigatan 20H

212 14 Malmö

10 Responses to We sent a letter and one week later we got an answer

 1. Josephine says:

  Har ni frågat varför de valt att inte låta er hämta även de resterande ägodelarna?

 2. hossi says:

  1 – 0 till Forskningsavdelningen mot staten!

 3. Forskningsavdelningen says:

  Josephine, de enda svar vi har fått är att vi kan komma o hämta ut våra datorer resten av beslagen väljer de att sitta på utan någon misstanke om brott

  Hossi, vi har redan förlora 3 månader utan datorer och en del verktyg. Vi vet inte ens ifall sakerna är i ett fungerande skick. Finns ju ett reportaget om hur polisens beslag sköts i Malmö som uppdrag granskning gjorde http://svt.se/2.64608/1.756986/sa_gjorde_vi_reportaget_om_polisens_gods

  Vi får se när vi har sakerna och ifall det ö.h.t. fungerar! :)

 4. BamCe says:

  Id like to se the answer. I cant seem to find it.

 5. kopimi says:

  i think the answer is from the police that they give back the computers

 6. BamCe says:

  Oh ok. I have some inventive expletives from the British isles that id like to use but it’ll probably do more harm than good.

 7. [...] 2: Lika bra att lägga upp video och bilder, om de nu skulle råka försvinna (som så mycket annat har råkat försvinna på [...]

 8. [...] (en fysisk motsvarighet till detta vore också bra, för att inte bara försvara data men även datorer!) Vi ska även lära sig att blogga [...]

 9. [...] (en fysisk motsvarighet till detta vore också bra, för att inte bara försvara data men även datorer!) Vi ska även lära sig att blogga [...]

 10. [...] till svartklubben, och som inte användes för något brottsligt eller var brottsligt att inneha. Här kan ni läsa vad som beslagtogs. Bland annat rör det sig om sex datorer och en hårddisk.Vad jag [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Creeper MediaCreeper